قالب وبلاگ
بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه
نويسندگان
پيوندهای روزانه

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف
فرضيه‌هاي پژوهش
متغيرها و تعريف عملياتي آن ها
خلاصه
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
مباني نظري
افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)
روان تحليل‌گري
رفتاري نگر
شناختي
زيست‌ شناختي
انواع
ميزان شيوع
پيشرفت تحصيلي
يافته‌هاي پژوهشي
خلاصه
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
انتخاب نمونه
جامعه و نمونه
ابزار گردآوري اطلاعات
معرفي سياهه
روش اجرا و نمره‌گذاري
اعتبار و پايايي
طرح تحقيق و روش هاي آماري
طرح تحقيق
روش هاي آماري
خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده
بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده
نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي
نتايج آزمون t در متغير افسردگي
نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي
خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
بحث و بررسي درباره يافته‌ها
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
كاربرد نتايج
محدوديت‌ها
پيشنهادات
منابع

چكيده:
پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهي و غير خوابگاهي بپردازد. در واقع به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا محيطي مانند خوابگاه ميتواند با ايجاد افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؟
براي رسيدن به هدف مذكور از طرح ـ پس رويدادي (علي ـ مقايسه‌اي) استفاده كرديم جامعه و نمونه پژوهش حاضر كل دانشجويان دختر در حال تحصيل رشته روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ميباشد كه كل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
داده‌هاي مورد نظر براي متغير افسردگي از طريق پر كردن سياهه افسردگي بك و براي پيشرفت تحصيلي معدل ترم گذشته دانشجويان جمع‌آوري شد.
براي تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي از ضريب همبستگي پيرسون و t دو گروه مستقل استفاده گرديد نتايج پژوهش نشان داد بين ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.


برچسب ها: دانلود، پروژه، پايان نامه، روانشناسي، هوش هيجاني، مهارت ادراكي، گلمن، گاردنر، جامعه آماري، تجريه و تحليل، سازمان، موسسه،
تعداد بازدید : 36
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:55 ] [ ketabpich ]

تعدا صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
سوال هاي تحقيق
موضوع تحقيق
فرضيه تحقيق
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق
تعريف اصطلاحات
فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)
انگيزش
تظاهرات انگيزش
هيجان
هيجان به مثابه الگوهاي پاسخ
ابزار و بازشناسي هيجان ها
ابزار هيجان در چهره پاسخ هاي فطري
بازشناسي حالت هاي هيجاني افراد بهنجار
پسخورانه حاصل از هيجان هاي برانگيخته
بازشناسي حالت هاي هيحان افرادي كه دچار آسيب مغزي شده اند
رابطه بين هيجان و انگيزش
ديدگاه ها و نظريه هاي هيجان
1-نظريه جيمز لانگه
2- ديدگاه شاخته: انگيختگي بي علت
3- ديدگاه ماندار: اهميت هيجاني و قفسه ها
4- ديدگاه آرنولد: ارزيابي نخستين
5- ديدگاه لازاروس: ارزيابي نخستين
6- ديدگاه ونير
7- فرضيه پسخورانه صورتي
آزمايش فرضيه و پسخورانه صورتي
8- ديدگاه ايزارد: نظريه هيجان هاي متمايز
9- ديدگاه دوسيستمي
ويژگي هاي افراد هيجان خواه
فرايندهاي شناختي و هيجان خواهي
ترجيحات شغل و نگرش ها
تفاوت هاي فيزيولوژيكي
رشد نقش هاي جنسيتي
الگويابي جنسيتي
رشد الگويابي جنسيتي
گرفتن رفتار الگويابي جنسيتي
الگويابي جنسيتي از كجا شروع ميشود؟
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گيري و مدل آماري
فصل چهارم
محاسبات آماري و نتايج
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
محدوديت ها
منابع
پيوست(آزمون هيجان خواهي زاكرمن)

فهرست اشكال:
برداشت لازاروس از هيجان به صورت يك فرايند
شكل تركيب رويدادهاي عصب شناختي در فرضيه پسخورانه صورت
شكل ديدگاه دوسيستمي هيجان

فهرست جداول:
جدول هيجان اصلي ايزارد
جدول محاسبات فصل چهارم

چكيده:
موضوع اين تحقيق بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گيري دراين پژوهش روش خوشه ايي چند مرحله اي ميباشد براي سنجش ميزان هيجان خواهي از آزمون هيجان خواهي زاكرمن استفاده گرديده است و روش آمار آزمون T ميباشد. نتيجه پژوهش نشان داد كه بين ميزان هيجان خواهي پسران و دختران تفاوت معني دار وجود ندارد.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، روانشناسي، تحقيق، اهميت، كنترل، نگرش، بهداشت رواني، شغل، رضايت شغلي، جامعه آماري، بيماري،
تعداد بازدید : 36
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:55 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گواهي
سپاسگذاري
تقديم
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه
موضوع پژوهش
بيان مسئله
هدف پژوهش
فرضيه پژوهش
اهميت مساله
متغيرهاي تحقيق
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
تعريف رنگ
تعريف عملياتي شخصيت
فصل دوم: ادبيات (پيشينه) تحقيق
بخش اول: رنگ ها
مقدمه
تاريخچه رنگ
منشا و اهميت رنگ
صفات رنگ
روانشناسي رنگ ها
تاثيرات رنگ ها بر روي احساس و فكر و روان انسان
رنگ هاي اصلي و كمكي
جنبه هاي عاطفي شخصيت
رنگ هاي كمكي
پيشينه پژوهش (آزمايش لوشر)
رنگ قرمز
رنگ زرد
رنگ نارنجي
رنگ آبي
رنگ سبز
رنگ بنفش
رنگ قهوه اي
رنگ خاكستري
رنگ سياه
تداعي رنگ و نماد گرايي رنگ
بخش دوم- شخصيت و انواع آن
تاريخچه اي از نظريه هاي شخصيت
ريشه و معناي واژه شخصيت
تعريف شخصيت
انواع شخصيت
سنخ شناسي يونگ
نظريه آيزنيك
جنبه هاي توصيفي شخصيت از ديدگاه آيزنيك
بعد درون گرايي- برون گرايي
روان نژندان
روان پريشان
عوامل سببي
فصل سوم: طرح پژوهش
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
اعتبار (پايايي) ورودي پرسش نامه شخصيت آيزنيك
نحوه طرح و اجرا آزمون
شيوه آماري مورد استفاده
فصل چهارم: بيان و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده هاي آماري
جدول شماره 2
تفسير و نتيجه كلي جدول شماره 2
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
توصيه هايي براي پژوهش هاي بعدي
محدوديت هاي پژوهش
تحليل و نتايج كلي تحقيق
فهرست منابع فارسي
پيوست
پرسشنامه آيزنك
جدول تبديل نمره خام به رتبه درصدي آيزنك

مقدمه:
انسان داراي حسي است به نام بينايي، كه اين عمل را جز چشم هاي او چيز ديگر ميسر نمي گردند. جهان هستي را به وسيله اين دو عضو كوچك پيچيده و حساس ميتوانيم ببينيم جهاني كه تمام اجزا و اشياء آن مشخصه اي به نام رنگ دارند.
هنگامي كه چشمان، بسته‌اند، جز سياهي و تاريكي چيزي وجود ندارد ولي به محض گشودن آن ها دنيا پراز رنگ هاي مختلف تصوير وارونه پرده حساس اتاق تاريك چشمانمان مي گردد و عمل ديدن انجام ميپذيرد در واقع اگر رنگ هاي مختلف تصوير نداشت. چرا كه همان گونه كه صدا اعصاب شنوايي را تحريك مي كند و عمل شنيدن به وقوع مي پيوندد و به دنبال آن عكس العمل در فرد به وجود مي آيد، رنگ نيز پس از تأثير و تحريك اعصاب گيرنده خود موجب ديدن و مهمتر از آن سبب ايجاد دخالت انگيختگي در فرد ميشود.
روانشناسي و فيزيولوژي رنگ ها و نحوه تأثير آن ها در حالت هاي رفتاري و رواني افراد از مباحث بسيار مهمي اند كه در زمينه رنگ ها قابل طرح و بررسي اند.
هر رنگي به مقتضاي خاصيت خود به نوعي در روان انسان اثر مي گذارد. كه بي ربط به رفتارهاي اجتماعي رواني او نيست. انتخاب رنگ اتاق، كتاب، ميز، لباس و … هميشه مورد توجه آدمي بوده و كسي مي خواهد رنگ ديوارهاي اتاقش كرم باشد يا ديگري سبز كم رنگ و …
اين ها همه گويايي تأثير رنگ در انسان اند. به طوري كه هر فردي بنا به مسايل دروني خود به رنگي انس دارد و آن را مي پسندد.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، دانشگاه آزاد اسلامي، تيپ، شخصيت، تعريف رنگ، روانشناسي، آزمايش لوشر، نماد، آيزنيك، روان پريشان، داده هاي آماري، تجزيه و تحليل، بينايي، اعصاب، فيزيولوژي، تاثير رنگ، انتخاب رنگ،
تعداد بازدید : 36
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:55 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول :
اساس كاردستگاه هاي اندازه‌گيري
اساس كاركنتورالقايي تكفاز
فصل دوم :
آشنايي با ميكروكنترلرهاي AVR
مشخصات ميكروكنترلرATmega16
مشخصات ميكروكنترلرATmega8
فصل سوم :
EEPROMهاي خانواده AT24CXX
ارتباط سريال دو سيمه I2C) يا (TWI
صفحه كليد ماتريسي
فصل چهارم :
برنامه نرم افزاري شارژر
طرح شماتيك سخت افزارشارژر
برنامه نرم افزاري كنتور
طرح شماتيك سخت افزاركنتور
منابع و ماخذ

مقدمه:
دركنتورهاي الكترومغناطيسي وديجيتالي مورد استفاده دركشور٬ مشتركين پس ازمصرف برق٬هزينه پرداخت مي كنند.قطع برق مشتركين به دليل نپرداختن هزينه مستلزم حضور مامور شركت برق در محل٬وپرداخت هزينه وصل مجدد توسط مشترك مي باشد.
عدم پرداخت هزينه برق مصرفي توسط بعضي از مشتركين شركت برق را برآن داشت تا سعي به دريافت هزينه قبل از مصرف كند.پروژه تبديل كنتور الكترومغناطيسي به كنتور ديجيتالي اعتباري گامي است به سوي پيشبرد اين هدف.

برچسب ها: دانلود، پروژه، پايان نامه، كنتور، الكترومغناطيسي، ديجيتالي، دستگاه اندازه گيري، كنتور القايي تكفاز، ميكرو كنترلر، صفحه كليد ماتريسي، برنامه، سخت افزار، نرم افزار،
تعداد بازدید : 36
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:55 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:112
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مروري بر انواع روسازي
مقدمه
تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي
عوامل مؤثر در طرح روسازي ها
روسازي هاي انعطاف‌پذير
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
مقدمه
تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها
تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي
انتخاب مدل و روش تحليل
مدل هندسي روسازي
بارگذاري
مدل تعيين عمر روسازي ها
تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي
تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)
تاثير كاهش اجرا ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)
تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)
خلاصه و نتيجه گيري
فصل سوم: روشهاي تحليل روسازي هاي انعطاف‌پذير
مقدمه
حل سيستمهاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي
معادلات پايه
شرايط مرزي و پيوستگي
حل سيستمهاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزا محدود
مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزا محدود
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي هاي انعطاف‌ پذير
تئوري نرم‌افزار
سيستم چند لايه‌ي الاستيك
Super Position و تعيين پاسخ‌ها
تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y
محاسبه تنشهاي اصلي
محاسبه كرنش بحراني
آناليز خرابي (Damage Anaysis)
معيار بحراني شكست ترك كششي
معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر
محورهاي چندگانه
لايه‌هاي غيرخطي
مصالح دانه‌اي
تقسيم لايه به تعدادي زير لايه
انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي
مصالح ريزدانه
نقطه تنش براي لايه غيرخطي
نكات فني راجع به Kenlayer
اطلاعات عمومي نرم‌افزار
مصالح
آناليز خرابي
تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال
بارها
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل پنجم: بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي هاي انعطاف‌پذير
مقدمه
تئوري نرم‌افزار
سيستم لايه‌اي
برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها
نكات فني
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل ششم: مقايسه‌ عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
مقدمه
شرح چند مثال
شرح مسئله با چرخ منفرد
شرح مسئله با چرخ چندگانه
حل چند مثال
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه
حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ
آناليز حساسيت
آناليز خطي
سيستم سه لايه‌اي
تاثير ضخامت لايه
تاثير مدول لايه‌ها
آناليز غيرخطي
فصل هفتم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
خلاصه
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
منابع و مراجع

چكيده:
روسازي راه به دليل قدمت ديرينه‌اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل‌گيري قالب استاندارد براي روسازي هاي انعطاف‌ پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه‌هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق‌تر كاملاً اجتناب‌ ناپذير مينمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف‌ پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه‌اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه‌هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.
نرم‌افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه‌اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش‌ها و تغيير مكان‌ها مينمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه‌اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب‌هاي كوچك و يا بزرگي در جوابهاي نهايي سيستم گردد.
روسازي هاي انعطاف‌پذير را ميتوان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بينهايت بودن هر يك از لايه‌ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض ميشود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضا كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، ميتوان تنش‌ها و جابه‌جايي ها را به دست آورد.
يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه‌هاي نرم‌افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم‌افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، تحليل، انعطاف پذير، روسازي، سيستم، بارگذار، كرنش، چسبندگي، مدل هندسي، عمران، اصطكاك، پيوستگي، الاستيك، محورهاي چند گانه، نرم افزار، آناليز غيرخطي، برنامه كامپيوتري، پارامتر،
تعداد بازدید : 45
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:55 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
رشته علوم تربيتي
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
موضوع تحقيق
فرضيات تحقيق
هدف تحقيق
ويژه كردن موضوع
اهميت وضرورت تحقيق
تعاريف مفاهيم نظري وعملياتي متغيرها
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق
نظريه هاي متفكران درمورد رضايت شغلي
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
ابزار گردآوري اطلاعات
روش و شيوه ي نمونه گيري
جامعه آماري
تعيين حجم نمونه
روش تجزيه وتحليل اطلاعات
فصل چهارم
ارائه يافته ها
فصل پنجم
تجزيه و تحليل يافته
فصل ششم
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و موأخذ
پيوستها
پرسشنامه
جدول كدبرگ (راهنماي پرسشنامه)

فهرست جداول:
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنس
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس اهميت
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تحصيلات
جدول توزيع فراواني افرادمورد مطالعه براساس چند شغله بودن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه كاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس عنوان پست سازماني
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان حقوق ومزايا
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش ميزان رضايت كارمندان از امكانات رفاهي دانشگاه از جمله: بيمه، سرويس
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي در مورد ميزان رضايت كارمندان از نحوه برخورد مسئولين دانشگاه
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد ميزان رضايت كارمندان از ساعات مفيد كاري در وقت استراحت وابام تعطيل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي در مورد ميزان رضايت كارمندان از مسئوليتهاي محوله به آنها
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نظر سنجي ميزان بهره بردن كارمندان از تخصص وكارايي خود در كار اداري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سنجش در مورد ميزان رضايت كارمندان از پاداشها درقبال كار انجام شده

مقدمه:
با توجه به محيط امروزي كه تغيير ويژگي غير قابل انكارآنست، سازمانها براي دوام وحتي بقاءبايستس خود را باتغيير وتحولات هماهنگ نمايد ومديران بايستي قادر باشند به بهره برداري همراه با رضايت شغلي دست يابند. بهبود وبازسازي سازملن براساس محيط متغير امروزي وزمينه اي كه علوم رفتاري سازماني به وجود آورده مطرح شده است. كه درواقع يك نوع استراتژي برنامه ريزي شده براي روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازي سازمان نمي تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترين منبع حركت سازمان به سوي اهدافش نيروي انساني است. واين درسايه رضايت وخرسندي اين نيرو است كه پديدار مي گردد.اطلاع مديران سازمانها از ميزان رضايت شغلي كاركنانش وهمچنين متغيرهايي كه بارضايت شغلي رابطه دارند ضروري است.
دنياي امروزه دنياي سازمانهاست. درحقيقت سازمان هاهستند كه ركن اصلس اجتماع كنوني را تشكيل مي دهند. ودر اين سازمانها دو عامل بسيار مهم وحياتي وجود دارد. يكي مديريت كه مهمترين عامل در حيات رشد وبالندگيويا مرگ سازماني محسوب مي شود وديگري انسانها، كه گردانندگان اصلي سازمان ها مي باشند. آنانند كه به كالبد سازمان ها جان ميبخشند و تحقق هدف ها را ميسر مي سازند. و در واقع تنها توفيق سازمانها مستقيماً به استفاده موثر از منابع انساني بستگي دارد، كه بدون انسان سازمان بي معني ومديريت امري موهوم است(حقيقي1380)واگر سازمانهاي اصلي وعمده كشور به هدفهاي خود برسند سيستم اقتصادي كل كشور به هدف خود مي رسند و كشور به سوي رونق وآباداني گام بر مي دارد.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، رضايت شغلي، دانشگاه آزاد اسلامي، مديريت، علوم تربيتي، گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل، اطلاعات، سازمان، استراتژي، برنامه ريزي، منابع انساني،
تعداد بازدید : 35
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:54 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.


برچسب ها: دانلود، پروژه، پايان نامه، حقوق، شركت هاي تعاوني، سرمايه، تشكيل شركت تعاوني، سود شركت، هيات مديره، مديرعامل، بازرس، اشخاص حقيقي، حقوقي، اقتصاد، اساسنامه، مقررات مالي، ميزان سرمايه،
تعداد بازدید : 34
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:54 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
ژرفترين سپاس ها
تعريف هاي فدراليسم
معاني مختلف فدراليسم
فدراليسم وانجمن هاي ايالتي درايران
گفتگوي آقاي ناصر ايران پور
اوضاع فدرال در آلمان
نگاهي كوتاه تاريخي به تحولات عراق
سخن آخر
منابع

تعريف هاي فدراليسم:
معذلك فدراليسم نيز مانند دموكراسي بر مجموعه اي از اصول استوار است.فدراليسم تفكر و منشي است در قبال ديگران و جامعه و شكلي است از اشكال مختلف سازماندهي اجتماعي
ميدان عمل و كاركرد فدراليسم وسيع است:
20كشور فدرال بر 51.82% خاك دنيا حكومت مي كنندو نماينده ي 39.58% مردم دنيا هستند
فدراليسم گونه اي جستجو است در حوزه سازماندهي اجتماعي-سياسي براي يافتن راه حلي شايسته.


برچسب ها: دانلود، پروژه، پايان نامه، فدراليسم، انجمن هاي ايالتي، ناصر ايران پور، آلمان، ايران، تحولات عراق، دموكراسي، جامعه، حوزه، سازماندهي، اجتماع، سياسي،
تعداد بازدید : 38
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:54 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، حقوق، حراج، قواعد حاكم، قانون شهرداري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس سنا، عوارض شهرداري، قانون، مفاد اسناد رسمي، دادگستري، عمليات حراج، قانون نظام صنفي، قانون تجارت، امور گمركي،
تعداد بازدید : 34
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:54 ] [ ketabpich ]

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.


برچسب ها: دانلود، پايان نامه، پروژه، حقوق، قاچاق، تجارت خارجي، قانون، مجازات، اشخاص حقوقي، قانون امور گمركي، قاچاق مواد مخدر، جرم، ارتكاب به جرم، قاچاق كالا، مصرف كننده، مراجع قضايي،
تعداد بازدید : 37
[ دوشنبه 7 فروردين 1396 ] [ 10:53 ] [ ketabpich ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازديدهاي امروز : 39
بازديدهاي ديروز : 83
كل بازديدها : 83036
بازدید این هفته : <-Week->
بازدید این ماه : <-Month->
تعداد نظرات : <-BlogComments->
تعداد كل مطالب : <-BlogPosts->
امکانات وب
تبلیغات متنی
خريد بک لینک انبوه
ورزش بانوان